top of page

Foreningens bestyrelse

Kurt Frost (formand)

Poppelvej 3, 7441 Bording

Tlf. 2386 3475

E-mail: frostbox@tdcadsl.dk

 

Anne Jonassen (næstformand, sekretær)

 

Elin Jensen (kasserer)

 

Revisor: Anne Kathrine Sørensen og Svend Pedersen

​​

Foreningens bestyrelse

Medlemskab

Henvendelse til:

Kurt Frost

Poppelvej 3, Bording

tlf. 2386 3475

mail: frostbox@tdcadsl.dk

 

Kontingent

Pr. person: 100,- kr.

Par: 175,- kr.

Medlemskab
Mødeprogram

PROGRAM FOR BORDING LOKALHISTORISK FORENING 2024

 

Tirsdag den 12. marts kl. 19.30

Mødested: Bording Skoles aula

Emne: ”Her er mit liv / Invita”

v/ Leif Nygaard, Sejs-Svejbæk

Generalforsamling ifølge vedtægterne

Kaffe – 25,- kr.

 

Tirsdag den 28. maj kl. 19.30

Mødested: Bording Skoles aula

Emne: ” En Bording-drengs erindringer fra opvækst over sejlads

på de fem verdenshave til Bording-bandet "Lazybones".

v/ Jan Normann Andersen, Tulstrup

Kaffe – 25,- kr.

 

Tirsdag den 17. september kl. 19.30

Mødested: Bording Skoles aula

Emne: "Fra husmandsforening til familielandbrug –

En del af dansk landbrug ”

v/ Preben Kristensen, Bording

Kaffe – 25,- kr.

 

Tirsdag den 5. november kl. 19.30

Mødested: Bording Skoles aula

Emne: ”Bording Handelsstands- og Erhvervsforening –

i mere end 50 år ”

v/ Tonny Høgh Poulsen, Bording

Kaffe – 25,- kr.

Foreningens vedtægter

§1 - Navn

Foreningens navn: Bording Lokalhistorisk Forening.

 

§2 - Formål

Foreningens formål er:

  • at være støtteforening for Bording Lokalhistorisk Arkiv.

  • at fremme interessen for og arbejdet med lokalhistorie i det gamle Bording Sogn (Bording skoledistrikt).                                             

  • at indsamle og bearbejde arkivalier fra private, foreninger eller andre i samarbejde med Bording Lokalhistorisk Arkiv.

  • at samarbejde med øvrige lokalhistoriske foreninger i Ikast-Brande kommune.              

 

Vedtægter

§3 - Medlemmer

Enhver, der har udfyldt og underskrevet en indmeldelse, kan blive optaget som fuldgyldigt medlem.

 

§4 - Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 3 personer, der vælges på den årlige generalforsamling.

Bestyrelsen konstituerer sig med 1 formand, 1 kasserer og 1 protokolfører / næstformand.

Bestyrelsen varetager foreningens daglige arbejde - herunder medlemskontakt og -orientering.

§5 - Generalforsamling

Den årlige generalforsamling afholdes i 1. kvartal og indvarsles mindst 1 måned før afholdelsen. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller et flertal af alle medlemmer kræver det. Ekstraordinær generalforsamling indvarsles mindst 14 dage før afholdelsen.

Generalforsamling og dagsorden bekendtgøres skriftligt til medlemmerne.

  • Generalforsamlingen vælger en bestyrelse bestående af 3 medlemmer. Efter tur afgår 1 eller 2 hvert andet år. Første gang ved lodtrækning.

  • Generalforsamlingen vælger desuden 1 suppleant samt 2 revisorer for 2 år ad gangen. Efter tur afgår 1 revisor hvert år. Første gang ved lodtrækning.

  • Afstemninger afgøres ved simpel stemmeflertal blandt de afgivne stemmer.

  • Der foretages skriftlig afstemning, hvis blot et medlem begærer det.

§6 - Kontingent og regnskabsår.

Det årlige kontingent fastsættes ved generalforsamlingen. Regnskabsåret følger kalenderåret.

 

§7 - Vedtægtsændringer.

Vedtægtsændringer kan kun vedtages, hvis 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for.

§8 - Foreningens ophævelse.

Til beslutning om foreningens ophævelse kræves mindst 2/3 af de fremmødtes stemmer på to generalforsamlinger, afholdt med mindst 14 dages mellemrum i samme måned.

Foreningens midler overdrages til lignende lokalhistorisk i Ikast-Brande kommune arbejde ifølge generalforsamlingens beslutning.

 

Ovenstående vedtægter er vedtaget på den stiftende generalforsamling, den 22. oktober 2012.

Bent Hansen, dirigent ved den stiftende generalforsamling.

bottom of page